เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ที่มี 20 ล้านบาททุนจดทะเบียน, บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ เดิมนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการ การขนส่งของลูกค้าในภาคแร่ธาตุ เช่น บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด และในปี 2003 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วม กับบริษัท เคมทรานส์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพด้านการขนส่ง สินค้าอันตราย ทั้งยังได้ขยายฐานลูกค้าไปในด้านเคมีและปิโตรเคมี บริษัท เกียรติธนาขนส่งฯ ได้รับการรับรองภายใต้ OHSAS 18001: 2007 และ ISO 9001: 2008 ในปี 2009 ต่อมาได้ยกทุนจดทะเบียน 220 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ของประเทศไทย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / นโยบายคุณภาพ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร และบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมพลังงาน เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกัน สู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากล เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงาน และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอดคล้องตามข้อกำหนด กฎหมาย 2.บริหารธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อความั่นคง และเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 3.ให้บริการที่เหนือความคาดหวัง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
4.พัฒนาองค์กรโดยสร้างทีมงานมืออาชีพ และนำเทคนโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์
5.ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายคุณภาพ

ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจอาชีวอนามัย สร้างความประทับใจให้ลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

คณะกรรมการบริษัท

 • นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

  ประธานกรรมการบริษัท

 • นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์

  กรรมการผู้จัดการ

 • นายศรีภพ สารสาส

  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

 • นางลัดดา ฉัตรฉลวย

  กรรมการตรวจสอบ/
  กรรมการอิสระ

 • นายวิชัย พรกีรติวัฒน์

  กรรมการตรวจสอบ/
  กรรมการอิสระ

 • นางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์

  กรรมการ

 • นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์

  กรรมการ

 • นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

  กรรมการอิสระ

 • นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

  กรรมการอิสระ

MR. CHERDKIAT MONSEREENUSORN

ประธานกรรมการบริษัท

การศึกษา:
 • ปริญญาโท Industrial Engineering, University of Arizona
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Industrial Engineering,University of Arizona,U.S.A
 • ผ่านการอบรม DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)
 • ผ่านการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์:
 • 2559 - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด(มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (อาชีพหลัก) บริษัท สุธากัญจ์ จำกัด(มหาชน)
 • 2553 – 2558 กรรมการ บริษัท เชิดเสรี จำกัด
 • 2537 – 2555 รองประธานเอเชียอาคเนย์ บริษัท เอ็กโคแล็ป จำกัด

MR. KIATICHAI MONSEREENUSORN

กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา:
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Texas Christian University, USA
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผ่านการอบรม DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)
 • ผ่านการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์:
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ หจก.มาตุรงค์
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สยามฟอสเฟตอินดัสทรี
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อี.เอ. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
 • 2537 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
 • 2550 - 2552 กรรมการ บจ.เอสอีเอส เคม
 • 2546 - 2552 กรรมการ บจ.เคมทรานส์

MR. SRIPOP SARASAS

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

การศึกษา:
 • ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท MBA, University of Southem California, USA
 • ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์:
 • 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก.สุธากัญจน์
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ขันธ์
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ปรุส (2008)
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
 • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
 • 2546 - 2550 กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย
 • 2542 - 2546 กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • 2537 - 2542 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุน ภัทรธนกิจ

Mrs.Ladda Chatchaluay

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

การศึกษา:
 • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการอบรม CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (INDEPENDENT AUDITOR)
 • ประวัติการอบรม PROJECT MANAGEMENT, USA
 • ประวัติการอบรม PROJECT SPONSOR TRAINING, USA
 • ประวัติการอบรม CONTINUOUS IMPROVEMENT TRAINING, SINGAPORE
 • ประวัติการอบรม DEPLOYMENT LEADER TRAINING, SINGAPORE
ประสบการณ์:
 • 2534-2558
 • ECOLAB LIMITED
 • -DIRECTOR
 • -VICE PRESIDENT ENTERPRISE EXCELLENCE-ASIA
 • PACIFIC
 • -VICE PRESIDENT & INTEGRATION MANAGER
 • -SOUTHEAST ASIA
 • -GENERAL MANAGER-THAILAND & INDOCHINA

MR. WICHAI PORNKIRATIWAT

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

การศึกษา:
 • พ.ศ. 2519 ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พ.ศ. 2542 ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์:
 • -กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจการผลิต ปิโตรเลียรม จำกัด (มหาชน)
 • -กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • -ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • 2554-2555 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
 • 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจีจำกัด
 • 2554-2555 กรรมการ บริษัท พีทีที เอฟแอลเอ็นจีจำกัด
 • 2553-2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
 • 2552-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
 • 2551-2552 รักษากรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจีจำกัด
 • 2545-2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารโครงการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารโครงการ
 • 2544-2545 รองผู้จัดการใหญ่บริหารโครงการ ปตท.ก๊าซธรรมชาติ
 • 2541-2544 ผู้จัดการฝ่ายแผนธุรกิจ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
 • 2539-2541 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธุรกิจน้ำมัน
 • 2537-2538 ผู้จัดการฝ่ายแผนธุรกิจและระบบข้อมูล ธุรกิจน้ำมัน

MRS. SUJITRA MONSEREENUSORN

กรรมการ

การศึกษา:
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์:
 • 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วน ซิส ทรีโอ
 • 2547 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ หจก.มาตุรงค์
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามฟอสเฟตอินดัสทรี
 • 2546 - 2552 กรรมการ บจก.เคมทรานส์

MR. KEERIN CHUTUMSTID

กรรมการ

การศึกษา:
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์:
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด(มหาชน)
 • 2552-2558 กรรมการผู้จัดการ Cluster head บริษัท ลินเด้(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
 • 2550-2551 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน็อกซ์ จำกัด(มหาชน)
 • 2548-2549 ผู้อำนายการบริห บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด(มหาชน)
 • 2547-2548 Strategy Development Director ผู้อำนายการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)
 • 2545-2547 Business Manager บริษัทBOC Limited (Sydney, Australia)
 • 2541-2545 Business Director บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด(มหาชน)
 • 2543-2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ออโต้ บลาสท์ จำกัด
 • 2539-2540 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ไอ.จี เทรดดิ้ง จำกัด

Mr.Kridsada Monteinvichierchai

กรรมการอิสระ

การศึกษา:
 • ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • The Wharton Advanced Management Program
 • UNIVERCITY OF PENNSYLVANIA THE WHARTON SCHOOL
 • PHILADELPHIA, USA (2551)
 • ประวัติการอบรม Director Certification Program (DCP)
 • ประวัติการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT)
 • วิทยากรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
ประสบการณ์:
 • 2550-2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล

Mr.Boontuck Wangchareon

กรรมการอิสระ

การศึกษา:
 • ปริญญาโท FINANCE AND INTERNATIONAL BUSINESS NEW YORK UNIVERSITY, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวรกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์:
 • 2525-2527 กรรมการ บริษัท เบญจบุญเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (เลิกกิจการและชำระบัญชีแล้วเมื่อปี 2557)
 • ประธาน สมาคมธนาคารไทย
 • 2542-2550 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557-2559 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2551-2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บริการ

โลจิสติกส์ของเรามีความหลากหลายและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นี่คือเหตุผลที่ เกียรติธนาขนส่ง ไปไกลกว่าการให้บริการขนส่งแบบเดิม แต่ให้ “กระบวนการโลจิสติกส์ครบวงจร” (end-to-end) เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

ความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้า

 • ปิโตรเคมี
 • สารเคมี
 • ก๊าซอุตสาหกรรม
 • Food & Grade & High Purity
 • การรักษาความปลอดภัยสูง
 • เครื่องจักรอุตสาหกรรมและยานพาหนะ

การขนส่ง

เกียรติธนาขนส่ง เป็นเจ้าของรถบรรทุกกว่า 700 คัน รถบรรทุกทั้งหมดมีคุณสมบัติเฉพาะของแท็งค์ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย รถบรรทุกของเรามีการติดตั้ง GPS ตรวจสอบเวลาจริง เช่นเดียวกับกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบผู้ขับขี่และถนน

คลังสินค้า

บริการที่เกี่ยวกับคลังสินค้าของเราทั้งหมด ใช้ระบบการจัดการสินค้าคงคลังออนไลน์ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดการจัดการข้อผิดพลาด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด ด้วยบริการคลังสินค้าของเรา ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จาก: ห่วงโซ่อุปทานที่มีความคล่องตัว, การจัดการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง, สินค้าคงคลังน้อยลง, การส่งมอบที่เร็วขึ้น ให้กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า

PRODUCT SOURCING

With deep industry expertise, Kiattana Transport can source any products for clients at competitive price levels and deliver it to their doors. At the same time, we ensure compliance with safety and environmental regulations of the different markets we serve. With our product sourcing service, our clients can focus on and grow their core business.

พิธีการศุลกากรและเอกสาร

ทีมงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิธีการศุลกากร เพื่อให้แน่ใจว่าการประกาศของรัฐบาลที่จำเป็นจะเสร็จสมบูรณ์อย่างถูกต้องและตรงต่อเวลา สำหรับการนำเข้าของและการส่งออกของลูกค้า ทีมงานด้านงานพิธีการศุลกากรจะอำนวยความสะดวกขั้นตอนการดำเนินการได้อย่างราบรื่นและทันเวลาของผลิตภัณฑ์ผ่านข้อกำหนดทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

การจัดการการขนส่ง

ลูกค้าจำนวนมากมีรถบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มยานยนต์ของตัวเอง เกียรติธนาขนส่ง จึงบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการขนส่งโดยรวม แบบ state - of - the - art ของเรา ให้มองเห็นถึงความสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในคลังสินค้า หรือสถานที่ต่างๆของประเทศ ด้วยบริการการจัดการขนส่ง รวมถึง : การจ้างงานพนักงานขับรถและการฝึกอบรม การจัดการกลุ่มยานพาหนะ และการวางแผนเชื้อเพลิง, การบำรุงรักษารถยนต์

มาตรการความปลอดภัย

มาตรการด้านความปลอดภัย: “เกียรติธนาขนส่ง” มีทีมงานเจ้าหน้าที่ ที่ให้เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยล่าสุด และที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานของเรา

 1. การสรรหา และคัดเลือกพนักงานขับรถ
 2. การฝึกอบรม
  และพัฒนาพนักงานขับรถ
 3. การสำรวจเส้นทาง

มาตรการความปลอดภัย

มาตรการด้านความปลอดภัย: “เกียรติธนาขนส่ง” มีทีมงานเจ้าหน้าที่ ที่ให้เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยล่าสุด และที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานของเรา

 1. การคัดเลือกรถ และการบำรุงรักษา
 2. การตรวจสอบ และติดตาม
 3. กล้อง DVR ติดรถยนต์
 4. รถช่วยเหลือฉุกเฉิน

การสรรหา และคัดเลือกพนักงานขับรถ

ก่อนที่จะจ้างงาน บริษัทจะตรวจสอบภูมิหลังของผู้สมัครอย่างละเอียด ในเรื่องประวัติการทำงาน, ประวัติการขับรถ, ประวัติอาชญากร, สารเสพติด, และตรวจสุขภาพตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด พนักงานขับรถทุกคนจะต้องผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายแต่ละประเภท, การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน, การรักษาความปลอดภัยของสินค้าที่ขนส่ง, สภาพอากาศที่ย่ำแย่ขณะขับขี่ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรม
และพัฒนาพนักงานขับรถ

บริษัทฯ จะกำหนดและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งออกแบบไว้โดยเฉพาะเพื่อให้ตรงตามความต้องการลูกค้าแต่ละราย รวมถึงเรื่อง : - ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - สินค้าและวัตถุอันตราย - การป้องกันและระงับอัคคีภัย - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น - การฝึกอบรมโดยหลักสูตรเฉพาะของบริษัทฯ

การสำรวจเส้นทาง

ก่อนที่จะเริ่มเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหม่ ทีมสำรวจเส้นทางจะออกสำรวจและเลือกเส้นทางที่เหมาะสม และปลอดภัยที่สุด ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่รับขนส่ง ซึ่งบางครั้งระยะทางที่สั้นที่สุดอาจไม่ใช่เส้นทางที่ดีที่สุด แต่เส้นทางที่ดีหมายถึงเส้นทางที่ปลอดภัย และอาจจะอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนก็เป็นได้ สำหรับเส้นทางที่มีการปรับปรุงพื้นผิวจราจร หรือ มีความเสียหายใดๆ ทีมสำรวจเส้นทางจะแจ้งให้พนักงานขับรถทราบอยู่เป็นระยะ

การคัดเลือกรถ และการบำรุงรักษา

บริษัทฯ จะคัดเลือกรถที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใช้งานในละสาขา โดยประเมินจากประสิทธิภาพของรถในเรื่องของ ความทนทาน, ประหยัดเชื้อเพลิง ทั้งรถยุโรป และญี่ปุ่น รถที่เราเลือกใช้ประกอบด้วย วอลโว่, สแกนเนีย, ฮีโน่, ฟูโซ่ และ อีซูซุ ซึ่งบริษัทฯมีโรงซ่อมเอง และ บริหารจัดการโดยทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

การตรวจสอบ และติดตาม

รถทุกคันของบริษัทฯ จะมีระบบติดตาม (real-time GPS Tracking) ตำแหน่งของรถ และ ความเร็วที่พนักงานขับรถใช้ จะถูกติดตามโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคอยแจ้งเตือนไปยังพนักงานขับรถทันที เมื่อขับรถออกนอกเส้นทาง หรือ ขับรถเกินกว่าความเร็วที่กำหนด เพื่อป้องกันและระงับเหตุไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น

กล้อง DVR ติดรถยนต์

รถของเราทุกคันจะมีกล้องที่จับภาพได้ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านหนึ่งส่องไปที่ตัวพนักงานขับรถ และ อีกด้านหนึ่งส่องไปที่ถนน เจ้าหน้าที่จัดส่งจะคอยติดตาม และแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับพนักงานฯ เช่น มีอาการง่วงนอน ใจลอย หรือ แม้แต่ละสายตาจากพวงมาลัยเพียงชั่วขณะ รวมทั้งตัวกล้อง DVR ยังสามารถบันทึกทุกเหตุการณ์เพื่อใช้ตรวจสอบสาเหตุ และเป็นหลักฐานอ้างอิงได้อีกด้วย

รถช่วยเหลือฉุกเฉิน

กรณีอุบัติเหตุบนท้องถนน ทุกสาขาของเกียรติธนามีรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วซึ่งพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือเพื่อบรรเทา และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งในรถกู้ภัยฯ แต่ละคันประกอบด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับดับเพลิง และจัดการกับสารเคมีที่รั่วไหล

ลูกค้าของเรา

 • PTT
 • PTTEP
 • PTTGC
 • UMICORE
 • ZEON
 • LINDE
 • THAI POLY ACRYLIC
 • VINYL THAI
 • PRAXAIR (THAILAND)
 • THAI DAIRY INDUSTRY
 • BASF (THAILAND)
 • ADITYA BIRLA
 • PADAENF INDUSTRY
 • CLARIANT
 • BANK OF THAILAND
 • AIR LIQUIDE
 • ASIAN CHEMICAL

ที่ตั้งบริษัท

 1. นนทบุรี (สำนักงานใหญ่)
 2. นนทบุรี (สำนักงานใหญ่)

 3. หน่วยงานรังสิต
 4. หน่วยงานรังสิต

 5. สาขาบางปะอิน
 6. สาขาบางปะอิน

 7. หน่วยงานเทพารักษ์
 8. หน่วยงานเทพารักษ์

 9. สาขาบางปู
 10. สาขาบางปู

 11. สาขามาบตาพุด
 12. สาขามาบตาพุด

 13. สาขาสระบุรี
 14. สาขาสระบุรี

 15. สาขาตาก
 16. สาขาตาก

 17. สาขากำแพงเพชร
 18. สาขากำแพงเพชร

 19. สาขาขอนแก่น
 20. สาขาขอนแก่น

 21. สุวรรณเขต ประเทศลาว
 22. สุวรรณเขต ประเทศลาว

 23. หน่วยงานลาดหลุมแก้ว
 24. หน่วยงานลาดหลุมแก้ว

กิจกรรมเกียรติธนา

กิจกรรมและการสร้างประโยชน์สู่สังคม
  หลักปรัชญาของ Kiattana “เราจะยึดหลัก เบญจทำ ในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม และชุมชนที่เราก้าวผ่าน” หลักเบญจทำของเรา
1. มีวินัย = เราจะยึดมั่นในนโยบายและพันธกิจของบริษัทฯ ปฏิบัติตามความต้องการและข้อกำหนดลูกค้า โดยเคารพกฎระเบียบและกฎหมาย
2. ใฝ่ธุระ = เรามิได้คำนึงเฉพาะผลกำไรทางธุรกิจ แต่จะแสวงหาทางเพื่อสร้างโอกาสเติบโตและเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม โดยตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ร่วมรักษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม
3. มุมานะ = เราจะไม่ย้อมแพ้ต่ออุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ให้บรรลุผล
4. หมั่นพัฒนา = เราจะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อย่างสมเหตุสมผล
5. สร้างปัญญาเลิศ = เราจะเรียนรู้ และสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ เพื่อประโยชน์แก่องค์กร และสังคมที่เราอยู่ร่วม


ทุกชีวิตมีคุณค่า เกียรติธนาฯ เราใส่ใจ


กิจกรรรม ทำหมัน สุนัขและแมว ฟรี


พีทีที กรุ๊ป สปิริต-ดี เดย์ 2018


ส่งเสริมการใช้นํ้ามันไบโอดีเซล B20


The River of Kings


กิจกรรมวันเด็ก 9-01-2559

 ทุกชีวิตมีคุณค่า เกียรติธนาฯ เราใส่ใจ
 คุณเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์
  “ประธานกรรมการบริษัทฯ” และครอบครัว พร้อมกับพนักงาน บมจ.เกียรติธนาขนส่ง ร่วมกันส่งมอบรถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูง พร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องกระตุ้นหัวใจ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก สำหรับใช้ในภารกิจช่วยชีวิตฉุกเฉิน
 กิจกรรรม ทำหมัน สุนัขและแมว ฟรี
  4 ธ.ค.2561 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน) นำโดย คุณ เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ ร่วมกับนายก อบต.บางตะไนย์ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆของสุนัขและแมวที่มีอยู่ อาทิเช่น จำนวนประชากรของสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ดังนั้นเมื่อ วันที่ 4 ธ.ค.2561 ได้เชิญชวนชาวชุมชนวัดเตยและชาวบ้านละแวกใกล้เคียง นำสุนัข แมว มารับบริการทำหมันฟรี โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ บริเวณลานจอดรถ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จํากัด (มหาชน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อมรับของที่ระลึกฟรี โดยได้รับ ผลตอบรับเป็นอย่างดี มีชาวชุมชนวัดเตยและละแวกใกล้เคียงนำสุนัขและแมวมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งสรุปยอดจากการดำเนินการในครั้งนี้มีสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 47 ตัว เป็นสัตว์เลี้ยงมีเจ้าของ 35 ตัว และสัตว์ไม่มีเจ้าของจำนวน 12 ตัว ทั้งนี้เพื่อที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง และ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของชาวบ้านได้อีกด้วย
 พีทีที กรุ๊ป สปิริต-ดี เดย์ 2018
 วันที่ 8 พ.ย. 2561 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผู้ประกอบการขนส่งดีเด่น กลุ่มขนส่งน้ำมัน ระดับ Platinum
 ส่งเสริมการใช้นํ้ามันไบโอดีเซล B20
  บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (KIAT) ร่วมลงนามพิธีความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมการใช้นํ้ามันไบโอดีเซล B20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่” โดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่อีก 2 ราย ประกอบด้วย บริษัท เทพสมบัติ จำกัด และบริษัท โอพีจี เทค จำกัด เข้าร่วมลงนาม ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน ทั้งในรูปแบบไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพิ่มเป็น 30% ต่อการใช้พลังงานรวมของประเทศภายในปี 2579 สำหรับไบโอดีเซลมีเป้าหมายการใช้ 14 ล้านลิตร/วัน ถือเป็นการนำร่องการใช้นํ้ามัน B20 ในกลุ่มรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน 115 ล้านบาท สนับสนุนค่านํ้ามัน B20 ไม่เกิน 4 บาท/หน่วย โดยระยะแรก พพ. ร่วมกับบางจากฯ ทดลองใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกที่เข้าร่วมโครงการ 3 ราย จำนวนทั้งสิ้น 260-270 คัน เชื่อว่าจะทำให้การใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันอยู่ที่ 4.2 ล้านลิตร/วัน เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ B20 ในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง และขยายสู่วงกว้างในอนาคต
  จากการศึกษาทดลองใช้ B20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่แล้วพบว่าไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงไม่แตกต่างกับการใช้นํ้ามันดีเซลหมุนเร็วปกติ และการเผาไหม้ระบบเครื่องยนต์สะอาดยิ่งขึ้น ทั้งช่วยลดมลภาวะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 The River of Kings
 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัท เกียรติธนาขนส่ง ร่วมกับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยสยาม ดำเนินกิจกรรม The River of Kings สายน้ำเดียวกัน สายน้ำของพ่อ สายน้ำแห่งชีวิต เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยตัวแทนบริษัทฯร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ในชุมชนคลองบางหลวง รวมถึงร่วมปลูกพืชผักสวนครัวในกระถางที่ดัดแปลงจากจากยางรถบรรทุกเก่า นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม และมอบยางรถบรรทุกเก่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัยในการดัดแปลงทำฝายของนักศึกษาในโครงการอันจะนำมาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
 กิจกรรมวันเด็ก 9-01-2559
 บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ช่วยสร้างเยาวชน ให้เป็นคนดีของชาติ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อบต.บางตะไนย์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ขึ้น ณ โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ (ชื่นวิทยนุสรณ์) โดยมอบอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนในชุมชน และจัดกิจกรรม เพื่อมอบของขวัญแก่เด็กๆ
  ด้วยหวังว่า เราจะช่วยปลูกฝังความคิดที่ดีและส่งเสริมความกล้าแสดงออก เพื่อที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสังคมในชุมชนที่เราก้าวผ่านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น


ร่วมงานกับเรา

Programmer

 • ปฏิบัติงานประจำ สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป(ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ประสบการณ์ 2 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และทักษะด้านโปรแกรมพื้นฐาน windows,Microsoft Office, Excelและอุปกรณ์ IT ได้
 • มีความรู้และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม เช่น Visual Basic,Pascal,API
 • มีความรู้และทักษะด้าน Relational Database - MS Access, MS SQL, MySQL
 • สนใจสมัคตำแหน่องติดต่อคุณปู้ 0813769427 จ-ศ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
สมัครงาน

Programmer

 • ปฏิบัติงานประจำ สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป(ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ประสบการณ์ 2 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และทักษะด้านโปรแกรมพื้นฐาน windows,Microsoft Office, Excelและอุปกรณ์ IT ได้
 • มีความรู้และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม เช่น Visual Basic,Pascal,API
 • มีความรู้และทักษะด้าน Relational Database - MS Access, MS SQL, MySQL
 • สนใจสมัคตำแหน่องติดต่อคุณปู้ 0813769427 จ-ศ เวลา 8.00 น.-17.00 น.

ติดต่อเรา

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

100 Moo 3 Bangtanai Sub-district, Pakkret District,
Nonthaburi Province 11120.

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง