เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

ประธานกรรมการบริษัท

ปริญญาโท Industrial Engineering, University of Arizona
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553-2558 กรรมการ บริษัทเชิดเสรี จำกัด
2537-2555 รองประธานเอเชียอาคเนย์ บริษัท เอ็กโคแล็ป จำกัด

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย