นันท์นภัส เที่ยงธรรม

เลขานุการบริษัทและฝ่ายกฎหมาย

2559-ปัจจุบัน เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
2555-2559 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2559-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท Fundamentals for Corporate Secretaries
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advance for Corporate Secretaries
ใบอนุญาตว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์