ญดาชนก ศิริสวัสดิ์

เลขานุการบริษัทและฝ่ายกฎหมาย

ประวัติการศึกษา/การอบรม

2562 – ปัจจุบัน นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการเงินและภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557 – 2561 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

2563  เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

2562  ใบอนุญาตว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ICDL Thailand (DBC)

หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (IOD)

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทขั้นสูง (IOD) 

 

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)