อรชพร อนันตพฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน (อาชีพหลัก) บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด(มหาชน)
2551-2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด(มหาชน)
2554-ปัจจุบัน บริหารงานบัญชี-การเงิน บริษัท ลาวมีไช จำกัด
2547-ปัจจุบัน บริหารงานบัญชี-การเงิน บริษัท มาตุรงค์ จำกัด
2541-ปัจจุบัน บริหารงานบัญชี – การเงิน / บุคคล บริษัท สยามฟอสเฟตอินดัสทรี จำกัด
2540-2541 บริหารงานบัญชี-การเงิน บริษัท แมกเน็ตเพาเวอร์ จำกัด
2540 บริหารงานทั่วไป บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 ครั้งที่ 2/2019
“Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting”
การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด (ธุรกิจทั่วไป) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“นักบัญชียุคใหม่” รุ่นที่ 12 Modern Accountants Program: MAP
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท Fundamentals for Corporate Secretaties