ศรีภพ สารสาส

กรรมการอิสระ

ปริญญาโท MBA, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, USA
ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
2546-2559 กรรมการ บมจ. โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม
2551-2555 กรรมการ บมจ. ลิฟวิ่งแลนด์แคปปิตอล

DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
DIRECTOR EXAMINATION (Diploma)
AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย