ลัดดา ฉัตรฉลวย

กรรมการอิสระ

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2534-2558 ECOLAB LIMITED
-DIRECTOR
-VICE PRESIDENT ENTERPRISE EXCELLENCE-ASIA PACIFIC
-VICE PRESIDENT & INTEGRATION MANAGER-SOUTHEAST ASIA
-GENERAL MANAGER-THAILAND & INDOCHINA

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (INDEPENDENT AUDITOR)
-PROJECT MANAGEMENT, USA
-PROJECT SPONSOR TRAINING, USA
-CONTINUOUS IMPROVEMENT TRAINING, SINGAPORE
-DEPLOYMENT LEADER TRAINING, SINGAPORE