กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

กรรมการอิสระ

ปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The Wharton Advanced Management Program
UNIVERCITY OF PENNSYLVANIA THE WHARTON SCHOOL
PHILADELPHIA, USA (2551)

2550-2561 บริษัท มิตรผล จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 42/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT)
วิทยากรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน”
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน