คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์

กรรมการ

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมบัณฑิต(อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2562-ปัจจุบัน ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล้อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2560-2562 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
2558-2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
2552-2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลินเด้(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
2555-2558 Cluster head บริษัท ลินเด้(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
2550-2551 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)
2548-2549 ผู้อำนายการบริหาร บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด(มหาชน)

DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย